ikona serwisu bip

ikona serwisu facebook

ikona serwisu bip

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żarach


ul. Spokojna 3,5

68-200 Żary

Tel: 68 374 30 58


email: sekretariat@soswzary.pl

W centrum uśmiechnięte jabłko. Dookoła opis

 

W roku szkolnym 2022/2023 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przystąpił do projektu uzyskania Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Nasz Ośrodek już od lat realizuje edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 

Celem nadrzędnym naszej szkoły jest przygotowanie uczniów (w miarę ich możliwości) do samodzielnego życia.

 

Czynniki sprzyjające edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w naszej szkole:

 

  • Cele szkoły: nastawienie na rozwijanie u uczniów umiejętności umożliwiających im prowadzenie samodzielnego życia. Należą do nich także umiejętności dotyczące dbałości o zdrowie.

  • Treści kształcenia: podstawy programowe kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną zawierają treści dotyczące różnych aspektów edukacji zdrowotnej i są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów oraz realizowane zgodnie z IPET opracowanym dla każdego z nich. Realizacja edukacji zdrowotnej uczniów stwarza nauczycielom okazję do refleksji nad swoimi zachowaniami zdrowotnymi i motywuje ich do tworzenia dla uczniów właściwych wzorców.

  • Powiązanie działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej: uczniowie zdobywają informacje i umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo w toku codziennego życia szkoły, w powiązaniu z nauką, posiłkami, zabiegami higienicznymi itd

  • Liczebność klas/grup uczniowskich: jest ona mała, co sprzyja tworzeniu pozytywnego klimatu społecznego („rodzinnej atmosfery”), uwzględnianiu indywidualnych potrzeb uczniów, efektywnemu rozwijaniu ich umiejętności dbałości o zdrowie.

  • Interdyscyplinarność i duża liczba pracowników szkoły: w szkole pracuje interdyscyplinarny zespół profesjonalistów oraz personel wspomagający, co zwiększa szanse na skuteczność oddziaływań .

  • Kontakt z rodzicami uczniów: pracownicy szkoły mają stosunkowo częsty kontakt z  rodzicami lub innymi członkami rodzin uczniów (babciami, dziadkami, rodzeństwem ucznia), mogą współpracować z nimi, zachęcać ich do kontynuowania w domu zachowań prozdrowotnych, które uczniowie praktykują w szkole, oferować im specjalne programy edukacyjne i zachęcać do wspólnych działań .

  • Obecność pielęgniarki w szkole: realizuje ona zadania związane z ochroną i promocją zdrowia uczniów, w tym: wspiera uczniów i ich rodziny we wzmacnianiu zdrowia, korzystaniu z systemu opieki zdrowotnej, sprawuje opiekę zdrowotną nad uczniami z  chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą, padaczką, otyłością), prowadzi edukację zdrowotną uczniów i ich rodziców oraz uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego i programów promocji zdrowia. Pracownicy szkoły mogą korzystać z jej pomocy w sprawach zdrowia uczniów oraz warunków higieniczno-sanitarnych.

  • Warunki środowiska fizycznego: pomieszczenia Ośrodka są zadbane, atrakcyjne i inspirujące. Stwarza to przyjemną, ciepłą atmosferę, stanowi dobre wzorce dla uczniów i ich rodziców. W Ośrodku są warunki do zajęć związanych z aktywnością fizyczną, przygotowaniem posiłków, zachowaniem higieny.

 

Umiejętności dbania o zdrowie są fundamentalnymi umiejętnościami życiowymi, które rozwijane u uczniów w czasie ich pobytu w szkole w ramach edukacji zdrowotnej.

Zdrowie jest jednym z podstawowych zasobów do życia: przygotowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do jego chronienia i wzmacniania na miarę ich możliwości ma dla nich i ich rodzin istotne znacznie. Realizacja edukacji zdrowotnej wspiera dobre samopoczucie uczniów oraz ich zdrowie we wszystkich jego wymiarach. Zdrowie jest także podstawowym zasobem dla pracowników szkoły i zasobem dla szkoły jako instytucji. Działania w zakresie promocji zdrowia pracowników  przyczyniają się do tworzenia w szkole środowiska sprzyjającego zdrowiu, zachęcają pracowników do dbałości o zdrowie, pomagają im lepiej radzić sobie z osobistymi i zawodowymi obciążeniami.

 

( Na podstawie podręcznika dla szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia autorstwa Magdaleny Woynarowskiej - Sołdan, Barbary Woynarowskiej, Doroty Danielewicz)