ikona serwisu bip

ikona serwisu facebook

ikona serwisu bip

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żarach


ul. Spokojna 3,5

68-200 Żary

Tel: 68 374 30 58


email: sekretariat@soswzary.pl

                                                                               w środku rysunek jabłka w domku , dookoła napis    

 

PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ŻARACH

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Arkusz A

 

Część wstępna planowania

 

 1. Problem priorytetowy do rozwiązania: Niewystarczające umiejętności interpersonalne uczniów. Brak współpracy, zrozumienia i pomocy koleżeńskiej pomiędzy uczniami w naszej szkole.

a. Krótki opis problemu priorytetowego

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Z przeprowadzonych badań standardu II wynika, że uczniowie mają możliwość uczestniczenia w życiu szkoły, odczuwają wsparcie i życzliwość ze strony nauczycieli. Jednak wyniki badań ankietowych wykazały, że 8 z badanych uważa, że uczniowie nie życzliwi w stosunku do siebie, około 1/5 badanych stwierdziła, że uczniowie dokuczają sobie, oraz, że w ich klasie są koledzy pozostawieni na uboczu, 13 z badanych odczuwa, że uczniowie nie akceptują ich takimi jakimi są i nie pomagasobie w razie kłopotów, a 17 z badanych stwierdziła, że uczniowie nie wspiera się. Na ten problem zwrócili również uwagę nauczyciele i rodzice w ankietach: występowanie zachowań aspołecznych wśród uczniów (dokuczanie, ośmieszanie, zaczepki słowne, popychanie).
Są uczniowie, którzy nie integrują się z resztą klasy i pozostają na uboczu. Uczniowie nie zawsze pomagają sobie. W czasie trwania przerw dochodzi do przepychanek, potrąceń, zaczepek słownych, wulgarnego wyrażania
się. W niektórych klasach jest mała integracja zespołów klasowych, przez co nie wszyscy uczniowie czują się akceptowani. Potwierdziły to obserwacje i opinie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 

b. Uzasadnienie wyboru priorytetu

Ważnym zadaniem Szkoły Promującej Zdrowie jest budowanie przyjaznego klimatu społecznego sprzyjającego zdrowiu, satysfakcji ze szkoły i dobremu samopoczuciu w szkole uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Panujące nieprawidłowe relacje pomiędzy uczniami (brak uczynności, przychylności, sympatii) zaburzają ten klimat, dlatego też należy podjąć działania zmierzające do ich poprawy, co w efekcie wpłynie pozytywnie na szkołę jako miejsce, w którym lubią przebywać, jest przyjazna atmosfera i dobrze będą wspominać w przyszłości. Ponad to przyczyni się to do zwiększenia motywacji uczniów do nauki, a nauczycielom da satysfakcję z dobrze pełnionych obowiązków. Poczucie przynależności do swojej klasy daje również poczucie bezpieczeństwa, poprawia swobodę myśli i działania, co przekłada się na poczucie sukcesu w szkole. Wyboru problemu priorytetowego dokonał zespół promocji zdrowia oraz wychowawcy klas.

 1. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

Przyczyn problemu jest wiele: długotrwała izolacja w czasie nauki zdalnej, różnorodne dysfunkcje naszych uczniów, wpływ czynników stresogennych np. sytuacja rodzinna, środowiskowa, nieprzewidziane okoliczności, uprzedzenia i nieporozumienia miedzy uczniami, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

 1. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/-y problemu

Proponowane zadania mają na celu zachęcanie do współdziałania w ramach swoich klas i całej społeczności szkolnej:

 • integracja rodziców i uczniów w klasach,

 • nauka właściwych zachowań, relacji wobec innych osób,

 • uświadomienie uczniom ich mocnych stron,

 • uświadomienie konieczności wypoczynku oraz wskazanie jego aktywnych form,

 • uświadomienie skutków niewłaściwych zachowań,

 • nauka radzenia sobie przez uczniów w trudnych sytuacjach.

 • ukazanie pozytywnych wzorców zachowania,

 • zapobieganie niewłaściwym zachowaniom poprzez rozwój empatii,

 • doskonalenie umiejętności pracy z grupą,

 • zwiększenie świadomości rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie dziecka oraz świadomości własnej odpowiedzialności za proces wychowawczy,

 • kształtowanie pozytywnego obrazu siebie jako rodzica oraz pozytywnego obrazu własnego dziecka i wiary w jego potencjał i możliwości,

 • organizowanie spotkań ze specjalistami,

 • przeprowadzenie pogadanek i rozmów w ramach godzin wychowawczych,

 • udzielanie dzieciom i ich rodzicom/opiekunom informacji o dostępnych formach porad i konsultacji przez specjalistów oraz przez pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców i nauczycieli,

 • organizowanie spotkań wychowawczych z rodzicami

 • stworzenie przyjaznego klimatu poprzez dobrą komunikację, osobowe relacje między nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia uczniom szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach.

 

Arkusz B
Plan działań w roku szkolnym 2022/23

 

1. CELE:

1. Poprawa relacji koleżeńskich, dobre samopoczucie w szkole.

2. Uzupełnienie wpisu jako celu priorytetowego w Planie pracy Ośrodka

3. Zwiększenie przepływu informacji na temat podejmowanych działań na rzecz promocji ich zdrowia.

4. Opracowanie planu działań SzPZ i raportu rocznego z ewaluacji wyników działań w zakresie promocji zdrowia zgodne z zasadami przyjętymi w SzPZ w Polsce.

 

2.Kryterium sukcesu:

1. Uzupełniona dokumentacja.

2. Zmniejszenie o połowę odsetka uczniów, którzy uznają, że uczniowie są dla siebie nieżyczliwi.

3. Zwiększenie o połowę odsetka pracowników szkoły, którzy uznają, że przepływu informacji na temat podejmowanych działań na rzecz promocji ich zdrowia jest wystarczający.

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):
a) Co wskaże, że osiągnięto cel? Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli, pracowników szkoły, obserwacje zespołu promocji zdrowia.
b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?
Analiza wyników ankiet, wywiadów, arkusza obserwacji, relacje na stronie internetowej szkoły.
c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?

 • Osiągnięcie celu wskażą ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli, relacje wychowawców, rozmowy z pracownikami szkoły.

 • Analiza ankiet, zaangażowanie uczniów w wykonywanie zadań, wywiady, obserwacje

 • Osiągnięcie celu sprawdzi zespół SzPZ na przełomie maja i czerwca.

 

4. ZADANIA

1. Przystąpienie Ośrodka do programu SzPZ

 • Kampania informacyjna na temat programu SzPZ

 • Informowanie rodziców i rozmowy z uczniami

 • Szkolenie

 • Powołanie zespołu ds. realizacji programu

 • Zgłoszenie Ośrodka do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 • Przeprowadzenie diagnozy zgodnie z założeniami SzPZ

 • Dokumentacja związana z realizacją programu SzPZ

  Plan działań w zakresie realizacji programu „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

 • Informowanie Społeczności z realizacją działań w zakresie programu SzPZ (gazetka szkolna, Facebook Ośrodka, Internetowa Strona Ośrodka)

2. Integracja społeczności szkolnej i klasowej

 • Obchody 65-lecie Ośrodka

 • Turnieje sportowe

 • Świąteczne kolędowanie

 • Dyskoteka Karnawałowa

 • Bal Karnawałowy w klasach młodszych

 • Maluchy się bawią „Dzień Dziecka „

3. Promocja zdrowia

 • Zdrowie na talerzu

 • Konkurs plastyczny PCK pt." Honorowe krwiodawstwo"

 • Dary lasu – grzyby w kuchni na zajęciach praktycznych

 • Gotuj z regionalną”

 • Turnieje i zawody sportowe

4. Profilaktyka zdrowia

 • Uzależnienia – nałogom mówię „NIE”(finansowany ze środków MKRPA)

 • Jestem Eko (gazetka informacyjno-edukacyjna)

 • Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

 • Wystawa prac techniczno-plastycznych „Stop przemocy w internecie i mediach społecznościowych”

 • Hejtowi powiedz- NIE”- rozmowy na temat kultury słowa w sieci. Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z nimi (korzystanie z materiałów Cyber Academy na temat życzliwości w sieci.

 

 

lp

Nazwa zadania

Kryterium

sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termin

realizacji

Wykonawcy/osoba

odpowiedzialna

Środki/zasoby

Sposób sprawdzenia

wykonania zadania

1

 

 

 

 

 

 

Przystąpienie społeczności Ośrodka do programu SzPZ

 

 

 

Większość uczniów, ich rodziców / opiekunów i pracowników Ośrodka wyrazi chęć przystąpienia do programu SzPZ

Kampania informacyjna

Udział zespołu do realizacji programu SzPZ i pracowników Ośrodka w szkoleniu. Przystąpienie do programu

 

 

 

Wrzesień

październik

koordynator

opiekun WDN

 

 

 

 

 

 

Materiały

biurowe

 

 

Dokumentacja szkolna

Ankiety

Dokumentacja zespołu

zestawienia ankiet zbiorczych

2

Integracja społeczności szkolnej i klasowej

Aktywny udział członków społeczności

 

warsztaty, zajęcia, akcjach,

apelach, imprezach, konkursy, wycieczki.

Rok szkolny

wychowawcy, organizatorzy,

opiekunowie

we

Dokumentacja szkolna

zdjęcia

 

3

Promocja zdrowia

Aktywny udział członków społeczności

warsztaty, zajęcia, akcjach,

apelach, imprezach, konkursy, wycieczki.

 

rok szkolny

wychowawcy, organizatorzy,

opiekunowie

 

Dokumentacja szkolna

4

Profilaktyka zdrowia

Aktywny udział członków społeczności

spotkania, rozmowy, warsztaty, zajęcia.

rok szkolny

wychowawcy,

pedagog

psycholog

Sprawozdania z zebrań z rodzicami

Dokumentacja szkolna

5

Ewaluacja działań

Zmniejszenie o połowę odsetka uczniów, którzy uznają, że uczniowie są dla siebie nieżyczliwi.

analiza ankiet

maj/czerwiec

zespól

 

Przedstawienie realizacji działań

EWALUACJA

Informacje do ewaluacji pozyskiwane będą poprzez:

 • Analizę sprawozdań z poszczególnych działań i przeprowadzonych projektów,

 • Opracowanie i analizę ankiet i testów oceniających skuteczność działań,

 • Obserwację oczekiwanych zmian w postawach, wiedzy i zachowaniu uczniów,

Narzędzia ewaluacji będą skierowane do:

 • Uczniów

 • Nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

 • Rodziców i opiekunów

Ewaluacja będzie przeprowadzona przez szkolny Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

 

Opracował: Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia